PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

O społecznej odpowiedzialności biznesu

Co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

ISO 26000

28 października 2010 r. Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna (ISO) po ponad 5 latach pracy w gronie ekspertów z 99 krajów opublikowała normę ISO 26000. Norma ta ma za zadanie uporządkować wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR Corporate Social Responsibility). ISO 26000 nie ma formy certyfikacji. Stanowi natomiast praktyczny przewodnik po zasadach odpowiedzialnego biznesu, zawiera wskazówki dla organizacji każdego typu (nie tylko dla przedsiębiorstw), bez względu na ich wielkość czy lokalizację.

Norma ISO 26000 wyróżnia następujące obszary społecznej odpowiedzialności biznesu:

 • Ład organizacyjny
 • Prawa człowieka
 • Stosunki pracy
 • Środowisko
 • Sprawiedliwe praktyki rynkowe
 • Relacje z konsumentami
 • Zaangażowanie społeczne

W Polsce wprowadzaniem ISO 26000 zajmuje się Polski Komitet Normalizacyjny.


Wybrane narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR):

Działania na rzecz lokalnej społeczności przedsięwzięcia na rzecz otoczenia, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo. Przyjmują postać: działań polegających na wspieraniu lokalnych instytucji i osób, współpracy z lokalnymi organizacjami, programów dla dzieci i młodzieży, działań ekologicznych, a także inwestycyjnych (np. budowanie dróg).

Działania proekologiczne działania skierowane na ochronę środowiska, inwestycje minimalizujące wpływ na środowisko. Należą tu takie inicjatywy jak wdrażanie polityki środowiskowej, zrównoważone zarządzanie surowcami, segregacja odpadów, edukacja ekologiczna pracowników i klientów, a także wdrażanie ekologicznych procesów technologicznych oraz ekologicznych produktów i usług.

Kampanie społeczne – umożliwiają przedsiębiorstwom za pośrednictwem mediów wpływanie na postawy społeczeństwa. Kampanie takie mają na celu niesienie pomocy potrzebującym (np. przekazywanie części zysków ze sprzedaży określonego produktu na cele społeczne lub działania prośrodowiskowe) lub zwiększenie świadomości społecznej na określony temat (np. ochrona środowiska, edukacja konsumencka). Temat akcji powinien być związany z działalnością przedsiębiorstwa.

Programy dla pracowników – inwestycje w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kwalifikacje pracowników (kursy, szkolenia), programy integracyjne, programy na rzecz wyrównywania szans (elastyczne formy zatrudnienia, wyrównywanie szans osób po 45 roku życia, osób niepełnosprawnych)

Raporty społeczne – publikacje prezentujące sposób zarządzania przedsiębiorstwem i realizacji strategii firmy z uwzględnieniem działań społecznie odpowiedzialnych. Istotą raportowania jest przejrzystość przedsiębiorstwa. Raporty powinny wskazywać okres sprawozdawczy, zawierać oświadczenia dotyczące polityki, celów i strategii oraz przegląd wyników, pozwalający na porównywanie ich w kolejnych latach. Raport winien uwzględniać interesy i potrzeby szerokiej grupy interesariuszy.

Systemy zarządzania – wprowadzanie przejrzystych i skutecznych systemów zarządzania tj. Quality Management System ISO 9000 (system zarządzania jakością), Environmental Management System ISO 14000 (system zarządzania środowiskowego), Social Accountability SA 8000 (zarządzanie odpowiedzialnością społeczną).

Wolontariat pracowniczy polega na dobrowolnej pracy (np. wykonywanie określonych prac, przeznaczanie pewnej liczby godzin pracy) pracowników firm na rzecz inicjatyw prospołecznych (instytucji, organizacji, akcji).

Zarządzanie łańcuchem dostaw – stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu na każdym etapie dostaw, wdrażanie standardów dla kontrahentów.

Znakowanie produktów – obejmuje eko-znakowanie oraz znakowanie społeczne. Polega na informowaniu konsumenta o aspektach ekologicznych produktu (wpływie na środowisko, zdrowie) i społecznych. Znakowanie produktów wyróżnia je spośród dostępnych na rynku i umożliwia dokonywanie świadomych wyborów przez konsumentów. Jednocześnie producenci winni umieszczać rzetelną informację o składzie produktów i zawartości poszczególnych składników.

 

Wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Wdrażanie zasad CSR można oprzeć na Cyklu Deminga (P-D-C-A) – koncepcji zarządzania przedstawiającej mechanizm ciągłego ulepszania.

 

diagram

ETAP I Planuj

Ustal jakie działania/procesy są niezbędne do osiągnięcia celów zgodnych z polityką przedsiębiorstwa i wymaganiami interesariuszy. Wszystkie zmiany winny opierać się na rzetelnej ocenie obecnej sytuacji oraz potencjalnych skutków.

 1. Wskazanie istotnych dla przedsiębiorstwa działań w poszczególnych obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu.
 2. Współpraca z interesariuszami w celu zdefiniowania wzajemnych oczekiwań.
 3. Analiza wybranych rozwiązań pod względem szans i zagrożeń.

ETAP II Działaj

Zrealizuj zaplanowane w etapie I działania/procesy. Pierwsze wersje rozwiązań wdrażane są próbnie (pilotażowo), aby można było wyciągnąć wnioski. Przedsiębiorstwo winno zadbać o skuteczną komunikację wewnątrz i na zewnątrz firmy.

 1. Określenie zasad/procedur wdrażania.
 2. Realizacja zaplanowanych działań.
 3. Informowanie o realizowanych działaniach i ich efektach.

ETAP III Sprawdź

Mierz efekty realizowanych działań w stosunku do zamierzonych celów, wyciągnij wnioski z wdrażania pilotażowego.

 1. Monitorowanie realizowanych działań i ich wyników.
 2. Wskazanie czynności naprawczych w realizowanych działaniach.
 3. Uwzględnianie uwag interesariuszy.

ETAP IV Wykonaj

Podejmuj działania w celu doskonalenia wdrażanych rozwiązań (tworzenie standardu).

 1. Wdrożenie przyjętych usprawnień.
 2. Monitoring realizacji celów, ocena skuteczności przyjętych rozwiązań.
 3. Komunikacja z interesariuszami.

Podsumowując, aby skutecznie wdrożyć zasady CSR w firmie należy dokładnie zaplanować działania, wdrożyć przyjęte rozwiązania, wyciągnąć wnioski, wdrożyć udoskonalenia. Na każdym etapie realizacji działań ważna jest komunikacja z potencjalnymi interesariuszami.

 

Korzyści z wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Z badań Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym wynika, że firmy stosujące zasady CSR odnoszą następujące korzyści ekonomiczne w porównaniu
z pozostałymi przedsiębiorstwami:

 • posiadają wyższą płynność bieżącą;
 • lepiej wykorzystują majątek trwały i kapitał ludzki;
 • mają wyższą rentowność sprzedaży;
 • więcej inwestują w przeliczeniu na 1 pracownika.

Potencjalnymi korzyściami pracowników MŚP, które wdrożą projekty z obszaru relacji pracowniczych CSR, są m.in.:

 • terminowe wypłaty wynagrodzenia;
 • wysoka kultura i bezpieczeństwo pracy;
 • stały rozwój zawodowy dzięki dostępności szkoleń;
 • dodatkowa opieka medyczna;
 • wysoka jakość udogodnień socjalnych;
 • równość szans kobiet i mężczyzn w zakresie zajmowanych stanowisk i wynagrodzenia.

Potencjalne korzyści środowiskowe są następujące:

 • postępowanie MŚP zgodnie z najlepszymi praktykami;
 • racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi i odpadami;
 • zaangażowanie partnerów biznesowych w ramach łańcucha odpowiedzialności środowiskowej oraz inicjowanie wspólnych działań proekologicznych;
 • popularyzowanie idei proekologicznych.

Potencjalne korzyści otoczenia społecznego to m.in.:

 • wzrost poziomu kultury i bezpieczeństwa pracy;
 • ograniczenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko;
 • realizacja celów społecznych nie do osiągnięcia bez wsparcia ze strony biznesu.

 

Baza wiedzy

Ministerstwo Gospodarki www.csr.gov.pl

Akademia Rozwoju Filantropii www.filantropia.org.pl

Centrum Etyki Biznesu http://cebi.pl/new/pl/

CR Navigator www.crnavigator.com

CSR Europe www.csreurope.org

CSRinfo www.csrinfo.org/pl

Czysty Biznes http://czystybiznes.pl/pl/

Etyka Biznesu www.etykabiznesu.pl

Forum Darczyńców www.forumdarczyncow.pl

Forum Odpowiedzialnego Biznesu http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl

Fundacja CentrumCSR.PL www.centrumcsr.pl

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym www.iped.pl/artykuly.php?id=1

Global Compact www.globalcompact.org.pl

Global Reporting Initiative

www.globalreporting.org/Home/LanguageBar/PolishLanguagePage.htm

Great Place to Work Institute Polska www.greatplacetowork.pl

Koalicja Sprawiedliwego Handlu www.fairtrade.org.pl

Liga Odpowiedzialnego Biznesu www.lob.org.pl

Magazyn THINKTANK www.thinktankmagazine.pl

Odpowiedzialne Inwestowanie www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl

Raporty Społeczne www.raportyspoleczne.pl

Respect Index www.respectindex.pl

RespEn www.responsiblesme.eu


Zielony Biznes. Ludzie, Planeta, Zyski www.greenbiznes.pl

 

Dofinansowane projekty

CSR jako narzędzie budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa http://www.bcc.org.pl/serwis/csr1_projekt.php

Etyka a biznes – społeczne aspekty podnoszenia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz pracowników http://www.etykaibiznes.eu/o-projekcie

Firma Dobrze Widziana http://csr.bcc.org.pl/index.php?opcja=projekt

Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu http://www.koalicjacr.pl/o-projekcie.html

Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach www.odpowiedzialnafirma.pl

Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa pracownika  http://fzz.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4104&Itemid=160

stopka SwissContribution

74/455/, ID=19817
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-02-15 09:37:17
Aktualizowany: 2014-12-16 11:01:17
Ilość odsłon: 73659
drukuj