PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR - nabór III

Nabór zamknięty

III nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR w projekcie „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zakończył się z dniem 8 lutego 2016 r. o godz. 16.30.


Komunikat o liczbie złożonych wniosków

Komunikat o wynikach oceny formalnej wniosków

Komunikat o wynikach oceny merytorycznej wniosków

Lista beneficjentów III naboru wniosków
pobierz plik [254kB] 

Zmiana Wytycznych dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na wdrożenie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) – nabór III:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w „Wytycznych dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na wdrożenie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) – nabór III” w Rozdziale 10 - Składanie wniosku o udzielenie wsparcia, została wprowadzona zmiana w zakresie sposobu potwierdzenia złożenia wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP. Zmiana ma wyłącznie charakter techniczny, obowiązuje od dnia jej publikacji.


POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

jako Instytucja Realizująca dla projektu
„Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”

w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
działając na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226 poz. 1651, z późn. zm.),

ogłasza konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR.

Celem konkursu jest udzielenie pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe.

Wsparcie na wdrożenie CSR może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w województwie: podlaskim, opolskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim lub świętokrzyskim;
  2. rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia;
  3. złożył tylko jeden wniosek w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR;
  4. nie otrzymał wcześniej wsparcia na wdrożenie CSR w ramach projektu PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.


Całkowita alokacja środków na udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR dla MŚP w ramach III naboru konkursu wynosi 2 366 885,00 PLN [1]. Alokacja środków na poszczególne województwa wynosi: łódzkie - 473 377,00 PLN, opolskie - 473 377,00 PLN, podlaskie - 473 377,00 PLN, świętokrzyskie - 473 377,00 PLN, warmińsko-mazurskie - 473 377,00 PLN.

Wsparcie na wdrożenie CSR stanowi pomoc de minimis. Maksymalna kwota wsparcia to 100 000 PLN, przy czym wsparcie stanowić może do 70% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wnioski o udzielenie wsparcia można składać od 11.01.2016 r. do 08.02.2016 r. do godz. 16:30.
Kolejność składania wniosków o udzielenie wsparcia nie będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu wsparcia na wdrożenie CSR.

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków, który zostanie udostępniony pod adresem www.csr.parp.gov.pl w dniu rozpoczęcia naboru wniosków, a następnie potwierdzić jego złożenie, w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku za pośrednictwem Generatora Wniosków, w jeden spośród dwóch przedstawionych niżej sposobów (zgodnie z rozdziałem 10 Wytycznych dla Wnioskodawców):

  • złożenie oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze Wniosków – po zarejestrowaniu wniosku o udzielenie wsparcia w Generatorze Wniosków należy wypełnić oświadczenie o złożeniu wniosku i podpisać przez osobę/osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy. Przedmiotowe oświadczenie można złożyć osobiście w siedzibie PARP lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa. W przypadku składania przedmiotowego oświadczenia osobiście należy złożyć go w siedzibie PARP w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Generator Wniosków. Kancelaria PARP przyjmuje korespondencję w godz. 8:30-16:30. W przypadku składania oświadczenia za pośrednictwem operatora pocztowego należy zachować dokument potwierdzający nadanie przesyłki na wypadek konieczności udokumentowania faktu dopełnienia tej formalności w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Generator Wniosków (decyduje data nadania przesyłki/stempla pocztowego).

lub

  • za pośrednictwem platformy ePUAP – skorzystanie z tej opcji wymaga posiadania przez osobę reprezentującą Wnioskodawcę bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. W przypadku reprezentacji wieloosobowej można ustanowić pełnomocnika, który będzie posiadał bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profil zaufany ePUAP.


W Generatorze Wniosków do wniosku o udzielenie wsparcia Wnioskodawca ma obowiązek załączyć:

  1. Skan formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) – wzór formularza dostępny jest do pobrania poniżej. Dokument należy sporządzić na właściwym wzorze. Uzupełniony formularz, podpisany przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy czytelnie lub nieczytelnie wraz z pieczątką imienną należy załączyć w Generatorze Wniosków.
  2. Skan upoważnienia dla osoby poświadczającej złożenie wniosku o udzielenie wsparcia tj. podpisującej oświadczenie w wersji papierowej lub składającej potwierdzenie na platformie ePUAP lub podpisującej Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – jeśli powyższe czynności nie są dokonywane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym. Upoważnienie winno być sporządzone w języku polskim albo w języku obcym wraz z załączonym tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Skan upoważnienia należy załączyć w Generatorze Wniosków. W przypadku spółki cywilnej w Generatorze Wniosków należy załączyć umowę tej spółki, aby możliwa była weryfikacja reprezentacji spółki.


Wytyczne dla Wnioskodawców (aktualizacja z dnia 08.01.2016 r.) pobierz plik (654kB)
Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pobierz plik (1 451kB)
Regulamin Komisji Konkursowej pobierz plik (361kB)
Wzór wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik (391kB)
Instrukcja wypełniania wniosku pobierz plik (349kB)
Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz plik (147kB)
Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze Wniosków pobierz plik (132kB)
Wzór oświadczenia o uzupełnieniu wniosku w Generatorze Wniosków pobierz plik (132kB)

Wzór umowy o udzielenie wsparcia pobierz plik (368kB)
Wzór oświadczenia o wysokości pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie uzyskanej przez Wnioskodawcę pobierz plik (134kB)
Wzór deklaracji o niekaralności dla Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną pobierz plik (133kB)
Wzór deklaracji o niekaralności dla Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną pobierz plik (135kB)
Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP pobierz plik (429kB)
Wzór oświadczenia o rachunku bankowym pobierz plik (145kB)
Wzór oświadczenia o miejscu zamieszkania pobierz plik (138kB)
Wzór weksla pobierz plik (9kB)
Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pobierz plik (71kB)
Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych pobierz plik (67kB)
Instrukcja wekslowa
pobierz plik (207kB)
Wzór raportu rzeczowego
pobierz plik (156kB)
Wzór wniosku o płatność pobierz plik (178kB)

 


[1] do przeliczenia alokacji na PLN przyjęto kurs kupna NBP obowiązujący w dniu 14.12.2015 r. tj. 1 CHF = 3,9877 PLN

stopka SwissContribution

74/455/, ID=48928
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2015-12-14 09:20:34
Aktualizowany: 2017-01-02 09:44:39
Ilość odsłon: 30790
drukuj