PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
drukuj

Ogłoszenie dotyczące zmienionych zasad udzielenia wsparcia na wdrożenie CSR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie § 2 ust. 3 w związku z ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 1609) przedstawia warunki rozpatrywania wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR złożonych przed dniem 1 lipca 2014 r., na podstawie których nie zostały zawarte umowy do dnia 30 czerwca 2014 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) (załącznik nr 1) i utratą mocy z dniem 30 czerwca 2014 r. rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379/5 z 28 grudnia 2006 r.) zmianie uległa podstawa oraz zasady udzielania pomocy de minimis.

W związku ze zmianą podstawy i zasad udzielania pomocy de minimis zmienione zostało rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226, poz. 1651, z późn. zm.), będące podstawą udzielania wsparcia na wdrożenie CSR (załącznik nr 2).

Zawarcie umów o udzielenie wsparcia na podstawie wniosków złożonych i pozytywnie ocenionych przed dniem 1 lipca 2014 r., które znajdują się na liście rankingowej wniosków rekomendowanych do uzyskania wsparcia warunkowane jest spełnieniem wymagań określonych obecnie obowiązującymi przepisami.

Warunkiem udzielenia wsparcia na podstawie wniosków złożonych przed dniem 1 lipca 2014 r. jest złożenie w formie pisemnej przez Wnioskodawców w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia następujących dokumentów:

1)      formularza informacji nt. powiązań Wnioskodawcy z innymi przedsiębiorcami, łączeniu, przejęciu lub powstaniu Wnioskodawcy w wyniku podziału, prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą Wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis (załącznik nr 3);

2)      oryginału lub kopii zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do PARP; gdy Wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej – zaświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki);

3)      oryginału lub kopii zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do PARP; gdy Wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej – załączyć należy zaświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki);

4)      oryginału deklaracji o niekaralności [zgodnie z art. 6b ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) (dla spółek osobowych – deklarację składają wszyscy wspólnicy; dla podmiotów, które posiadają organ zarządzający – deklarację składają wszyscy członkowie tego organu; dla spółek cywilnych – deklarację składają wszyscy wspólnicy)] (załącznik nr 4);

5)      oświadczenia, że wobec Wnioskodawcy sąd nie orzekł zakazu korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi (dotyczy Wnioskodawców niebędących osobami fizycznymi) (załącznik nr 5);

6)      oświadczenia o kwocie pomocy de minimis uzyskanej przez jednego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 (załącznik nr 6);

7)      oświadczenia Wnioskodawcy (załącznik nr 7);

8)      w przypadku spółki cywilnej – umowy spółki lub oświadczenia, że umowa spółki nie uległa zmianie od złożenia jej przy wniosku o udzielenie wsparcia;

9)      oświadczenia o aktualnym miejscu zamieszkania Wnioskodawcy będącego osobą fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą – w przypadku zmiany adresu podanego we wniosku o udzielenie wsparcia.

O zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data wpływu ww. dokumentów do PARP na poniższy adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00- 834 Warszawa
godziny urzędowania od pn. do pt.: 8.30 – 16.30.

PARP przewiduje możliwość dokonywania poprawy oraz uzupełnień w zakresie złożonych dokumentów. Wnioskodawca zobowiązany będzie do złożenia uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o konieczności uzupełnienia brakujących lub poprawienia złożonych dokumentów. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie równoznaczne jest z rezygnacją z podpisania umowy.

Na podstawie złożonych dokumentów i wniosków o udzielenie wsparcia Agencja w terminie 7 dni od dnia złożenia ww. dokumentów dokona oceny spełniania przez Wnioskodawcę i wniosek o udzielenie wsparcia kryteriów udzielenia wsparcia na wdrożenie CSR określonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi. Pozytywny wynik oceny umożliwi zawarcie umowy o udzielenie wsparcia. Zgodnie z rozdziałem 11.9 Wytycznych dla Wnioskodawców (http://csr.parp.gov.pl/files/74/455/18395.pdf) wsparcie mogą uzyskać projekty ocenione pozytywnie, według kolejności projektów na liście rankingowej (http://csr.parp.gov.pl/index/more/40410). O kolejności na liście rankingowej projektów rekomendowanych do wsparcia decydowała liczba punktów uzyskanych w trakcie oceny przeprowadzonej zgodnie z określonymi kryteriami oceny.

Agencja poinformuje Wnioskodawców, którzy złożyli dokumenty określone niniejszym komunikatem o wynikach rozpatrzenia wniosków o udzielenie wsparcia w zakresie spełnienia wymagań określonych obecnie obowiązującymi przepisami, o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia.

PARP informuje, że w związku ze zmianą zasad udzielania wsparcia w ramach wsparcia na wdrożenie CSR, w stosunku do podmiotów, którym zostanie udzielone wsparcie na nowych zasadach nie mają zastosowania postanowienia Wytycznych dla Wnioskodawców odnoszące się do warunków i podstaw udzielania pomocy de minimis, w szczególności rozdział 8 – Pomoc de minimis.

Dodatkowo zmianie ulegają postanowienia § 1 pkt. 7 oraz § 2 ust. 4 umowy o udzielenie wsparcia.

Brzmienie pierwotne wzoru umowy o udzielenie wsparcie:

„§ 1 Ilekroć w Umowie jest mowa o (…):

7) Wytycznych – należy przez to rozmieć Wytyczne dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na wdrożenie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w konkursie ogłoszonym w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR), opublikowane na stronie internetowej PARP w dniu ogłoszenia konkursu”.

„§ 2 ust. 4. Udzielone wsparcie stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r., str. 5)”.

Aktualne brzmienie postanowień umowy o udzielenie wsparcia:

„§ 1 Ilekroć w Umowie jest mowa o (…):

7) Wytycznych – należy przez to rozmieć Wytyczne dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na wdrożenie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w konkursie ogłoszonym w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR), opublikowane na stronie internetowej PARP w dniu ogłoszenia konkursu, z uwzględnieniem zmian wynikających z ogłoszenia dotyczącego zmienionych zasad udzielenia wsparcia na wdrożenie CSR, opublikowanego na stronie www.parp.gov.pl w dniu 26 listopada 2014 r.”.

„§ 2 ust. 4. Udzielone wsparcie stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)”.

Załączniki:

  1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis pobierz plik (893kB);
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi pobierz plik (773kB);
  3. Wzór formularza informacji nt. powiązań Wnioskodawcy z innymi przedsiębiorcami, łączeniu, przejęciu lub powstaniu Wnioskodawcy w wyniku podziału, prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą Wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis pobierz plik (68kB);
  4. Wzór deklaracji o niekaralności Wnioskodawcy (dla osób fizycznych: pobierz plik (133kB), dla podmiotów innych niż osoby fizyczne: pobierz plik (135kB));
  5. Wzór oświadczenia, że wobec Wnioskodawcy sąd nie orzekł zakazu korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi pobierz plik (132kB);
  6. Wzór oświadczenia o kwocie pomocy de minimis uzyskanej przez jednego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 pobierz plik (133kB);
  7. Oświadczenia Wnioskodawcy pobierz plik (150kB);
  8. Wzór umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami:

8a. wzór umowy pobierz plik (258kB)
8b. wzór weksla pobierz plik (9kB)
8c. wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych pobierz plik (72kB)
8d. wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej  pobierz plik (68kB)
8e. instrukcja wekslowa pobierz plik (207kB)
8f. wzór raportu rzeczowego pobierz plik (156kB)
8g. wzór wniosku o płatność pobierz plik (172kB)

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej www.csr.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-11-26 14:34:25
Aktualizowany: 2014-11-26 15:11:40 przez Małgorzata Jelińska
Ilość odsłon: 4545
, ID=44180
drukuj